Dozór elektroniczny czyli tzw. „obrączka” – dla kogo jest przewidziana?

Odbywanie kary pozbawienia wolności w systemie dozoru elektronicznego (dozór stacjonarny) jest przewidziane dla tych skazanych, którzy mają odbywać krótkoterminowe kary pozbawienia wolności. Do marca 2020 r. skorzystać z tej możliwości mogli skazani na kary nieprzekraczające 1 roku, natomiast na dzień dzisiejszy, w związku z pandemią Covid-19, ustawodawca złagodził obowiązujące przepisy i obecnie kara bezwzględna nie może przekroczyć 1 roku i 6 miesięcy pozbawienia wolności.
Zgodnie z art. 43la § 1 Kodeksu karnego wykonawczego, Sąd penitencjarny może udzielić skazanemu zezwolenia na odbycie kary pozbawienia wolności w systemie dozoru elektronicznego, jeżeli zostały spełnione łącznie następujące warunki:
1) wobec skazanego orzeczono karę pozbawienia wolności nieprzekraczającą jednego roku i 6 miesięcy, a nie zachodzą warunki przewidziane w art. 64 recydywa podstawowa i wielokrotna § 2 Kodeksu karnego;
2) jest to wystarczające do osiągnięcia celów kary;
3) skazany posiada określone miejsce stałego pobytu;
4) osoby pełnoletnie zamieszkujące wspólnie ze skazanym wyraziły zgodę, o której mowa w art. 43h wykonywanie kary w systemie dozoru elektronicznego § 3;
5) odbywaniu kary pozbawienia wolności w systemie dozoru elektronicznego nie stoją na przeszkodzie warunki techniczne, o których mowa w art. 43h wykonywanie kary w systemie dozoru elektronicznego § 1.
Bezwzględna kara pozbawienia wolności nie oznacza zatem, że nie ma już możliwości zawalczenia o to, by skazany pozostał na wolności. Przepisy o dozorze elektronicznym znajdują swoje zastosowanie zarówno do osoby, która nie rozpoczęła jeszcze odbywania kary, jak i do osób już osadzonych.
Wniosek o udzielenie zezwolenia na odbywanie kary w systemie dozoru elektronicznego składa się do sądu penitencjarnego, w okręgu którego skazany przebywa. Dla przykładu, jeśli skazany mieszka w Oławie, czy Oleśnicy, właściwym miejscowo będzie Sąd Okręgowy, V Wydział Penitencjarny i Nadzoru nad Wykonywaniem Orzeczeń Karnych, Wrocław. Adwokat z naszej Kancelarii po zleceniu sprawy, przygotowuje w imieniu skazanego stosowny wniosek, w którym zawiera wszystkie istotne informacje i argumenty, a następnie przed sądem popiera ten wniosek i walczy o jego uwzględnienie przez sąd.

Czy odbywając karę w systemie dozoru elektronicznego, mogę pracować?

Tak. Skazany ma obowiązek przebywania w miejscu zamieszkania, wskazanym przez sąd, jednak we wniosku adwokat podaje godziny, w których skazany może wyjść z domu w celu świadczenia pracy lub innym, ściśle określonym.

Czy mogę odbywać karę w wynajmowanym mieszkaniu?

Tak. Nie ma przeszkód, by odbywanie kary w systemie dozoru elektronicznego miało miejsce w wynajmowanym mieszkaniu.

Technicy stwierdzili, że w miejscu zamieszkania nie ma sygnału. Czy sąd odmówi zgody na dozór elektroniczny?

Jeżeli odbiornik nie odbiera sygnału z nadajnika, to znaczy, że zasięg w danym miejscu jest zbyt słaby, aby można było zainstalować urządzenie. Wówczas dobrze jest, aby sądowi możliwie najszybciej inne miejsce zamieszkania, wskazał adwokat. We Wrocławiu, czy innych większych miejscowościach, rzadko występuje problem techniczny związany z zasięgiem, rzecz dotyczy mniejszych miejscowości lub wiosek, niemniej trudno z góry, przed badaniem, przesądzić, czy dany lokal zostanie zweryfikowany pozytywnie.

Nasza Kancelaria Adwokacka posiada doświadczenie w sprawach o dozór elektroniczny, dlatego jeśli Ty lub Twoi bliscy znaleźliście się w sytuacji, w której potrzebne są usługi radcy prawnego lub adwokata, zapraszamy do kontaktu z naszą Kancelarią we Wrocławiu.

 
JUSTYNA ŁABENTOWICZ
KANCELARIA ADWOKACKA


Telefony:
(+48) 71 305 06 06
+48 609 813 333 - nr alarmowy (poza godzinami pracy Kancelarii, w sytuacjach nagłych).